katoliko at Yahoo! Groups

twitter pic

Sunday, August 30, 2009

Mga notes sa Sunday Bible Study ni Fr. Jun


Sunday Gospel Videos: Jesus said "Nothing that goes into a man from outside can make him unclean; it is the things that come out of a man that make him unclean"

Fr. Jun's reflections Video http://bit.ly/dMdP4
Bishop Ambo's sharing Video http://bit.ly/1a7HMn

Unang Pagbasa

Deutero-pangalawa nomos- batas. Ang unang batas ay matatagpuan sa Exodo nang nasa paanan ng bundok ang mga Israelita at 'di lang ang sampung utos ang ibinigay kundi marami pang mga batas. Uulitin naman ang mga batas na iyon sa Deuteronomy sa mas malalim na pananaw. Mahalaga na sundin ang batas at huwag itong dagdagan o bawasan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos, naipapakita natin na tayo ay may karunungan.

ika-2 Pagbasa

Ang lahat ng handog ay galing sa Diyos. Tanggapin natin ng may kababaang-loob ang Salita ng Diyos. Maging taga-gawa tayo ng Salita at hindi taga-pakinig lamang. Ano ba ang tunay na relihiyon? Ang alagaan ang mga ulila at mga balo dahil wala silang kalaban-laban sa mundo. Manatiling walang dungis sa mundong ito.

Ebanghelyo

Escriba- mga biblical scholars, dalubhasa sa Banal na Kasulatan. Pariseo- nangangahulugan na humiwalay sa kanilang pagnanais na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang guro ay ang Escriba, ang mag-aaral ay ang Pariseo. Ang sinabi nilang 'di malinis ay ang 'di pagsunod sa mga ritwal. Ano ang mga naiisip 'pag narinig ang kautusan: torah, decalogue, at ang batas na ginawa ng mga escriba. Ang mga batas ng mga escriba ay hindi hango sa biblia na ginawa upang maging bakod sa mga batas ng Diyos. Halimbawa ay ang pangingilin sa Sabado na nag-uutos ng di pagbubuhat. Mula sa mga batas na ito, bibigyan nila ng mga regulasyon kung paano ito tutuparin. 'Di ang nanggagaling sa labas ang nagpapadumi sa tao ngunit ang nangagaling sa loob.

Tuesday, August 25, 2009

Heart and Actions in Worship


Thank you, FatherJboy for your beautiful reflection on today's Gospel. We truly have to examine ourselves and see if our external actions reflect the state of our hearts. In the same way, we have to ensure that the grace in our hearts flow to our every action. To let God live in us means to have the wholeness of our person, body and soul, be transformed in accordance to who God is, a God whose Holiness cannot co-exist with unholy things.

Jesus, in correcting the scribes in Pharisees, said "These you should have practised, without neglecting the others." Having reminded ourselves of the importance of this, we also should be careful not to let ourselves fall on the other end of the spectrum wherein we forget the externals and confine our concerns with our internal state. To have this view in the extreme erroneously inclines us to reject actions that are the necessary fruit of our Christian transformation. We have to keep in mind Jesus' institution of sacraments, which incorporates rituals, highlights the importance of human actions in our worship. The Church's rules to avoid abuses and illicit activities in celebrating the liturgy is a confirmation of how we should value these externals. The same grace that abides in us, the loving presence of God within us that Jesus foremost requires, naturally moves us to follow these liturgical norms to the best of our ability with charity and prudence.

Man cannot just rely on his personal preference on how to worship. To help us, the Church continually safeguards the norms and liturgical practices to reflect in our human action the reverence that is due to God and to reflect sacredness of such activities. In the Sacraments, one cannot just decide for himself which form and matter should be present to guarantee the sacramental action of God even if one has pure intentions. The Lord, through his Church, has revealed the ordinary ways for worship and to ignore them brings us in a similar predicament as the scribes and Pharisees were. As they have put themselves in danger with their exclusive trust in ritual and laws, we also put ourselves in danger when we let ourselves be satisfied alone with the good intentions and love in our hearts.

That is why it is important to learn the role of Faith in our Christian lives. By faith which is first received in Baptism, God supernaturally transforms us as sons and daughters of God. More than in a legalistic sense as when we are just granted a right to the title of sonship, but greater than this, as everything that God declares turns into reality, our sonship is a reality that integrates our whole humanity to Christ, in mind, heart and action.

All our actions for the love of the Lord. Our Lady of Lourdes, Pray for us

Thursday, August 13, 2009

Maria, Ina ng Diyos


Bakit nga ba natin pinapahalagahan si Maria sa Iglesiya Katolika? Siguro ay napapansin lang ng marami sa atin na tila kakaunti lang nasusulat kay Maria sa mga Ebanghelyo. Tila din na higit na mahirap na makabasa na patungkol kay Maria sa Lumang Tipan ayon sa mga ibang mga tao. Magandang mabuksan natin ang mga isip ng ating mga kapatid na ang mga tao, imahen, bagay at pangyayari sa Lumang Tipan ay mga anino ng mga realidad sa Bagong Tipan. At dahil dito, marapat lamang na maisulat natin ang artikulo na ito tungkol sa pagiging katuparan ni Maria bilang Kaban ng Tipan o sa Ingles, "Ark of the Covenant."

Maria sa Bagong Tipan: "Hail, Full of Grace!"

Gaano nga ba kahalaga sa atin si Inang Maria? Saan makikita sa Banal na Kasulatan ang kanyang kahalagahan? Sa Lucas 1:28, mababasa ang ganito, "Pumasok ang angehel at sinabi sa kanya: matuwa ka , O puspos ng grasya. sumasaiyo ang Panginoon". Bakit tinawag ng anghel si Maria bilang "Puspos ng Grasya " o "Full of Grace"? Malalaman natin ang plano ng Diyos para sa kanya sa pagninilay natin sa pagbati sa kanya ng anghel.

Ang salitang "puspos ng grasya "ay salin mula sa salitang Griego na "kecharitomene". na nagsasabi ng katangian ni Maria. Ayon sa Catholic.com, "The grace given to Mary is at once permanent and of a unique kind. Kecharitomene is a perfect passive participle of charitoo, meaning "to fill or endow with grace." Since this term is in the perfect tense, it indicates that Mary was graced in the past but with continuing effects in the present....In fact, Catholics hold, it extended over the whole of her life, from conception onward. She was in a state of sanctifying grace from the first moment of her existence."

Ang mga kataga na nabanggit ay nagsasabi na siya ay matagal nang puno ng grasya at nananatiling puno ng grasya. Higit pa dito, siya ay puno na ng grasya at walang kasalanan mula pa nang siya ay ipaglihi,

Sa Lumang Tipan, Maria ang Kaban ng Pakikipagtipan

May makikita ba tayo sa Lumang Tipan tungkol sa gagampanang tungkulin ni Inang Maria bilang Ina ng Diyos? Marahil ay inyo nang napakinggan ang isa sa mga titulo ni Maria bilang "Ark of the Covenant" o Kaban ng Tipan. Makakatulong na maunawaan natin ang kahulugan ng dasal na ito sa pagliliwanag ng mga nasusulat kay Maria sa Lumang Tipan. Ano nga ba ang Kaban ng Tipan? Bakit natin isinasama ang Kabang ng Tipan sa ating dasal? Ano ang kaugnayan ng Kaban ng Tipan kay Inang Maria?

Ang Kaban ng Tipan ay naglalaman ng utos ng Panginoon, ng tinapay na nagmula sa langit o mana at ng tungkod ni Aaron bilang punong saserdote. Napakahalaga ng Kaban na ito para sa mga Israelita. Sa katunayan, ibinigay pa nga ng Panginoon ang mga utos kung papaano gagawin ang Kaban na ito (Exodo 25:10-21). Makikita natin, tangan-tangan nila ito nang paikot sa Lungsod ng Jericho hanggang gumuho ang muog ng lunsod matapos na gawin nila ang iniutos ng Diyos

Sa paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto, kasama nila ang Kaban ng Tipan. Tuwing bubuhatin nila ang kaban, magsasabi sila nang "Tumindig ka, Yawe, at pangalatin ang iyong mga kaaway; magsitakas nawa sa harap mo ang mga namumuhi sa iyo" at sa pagbababa nito, "Bumalik ka, Yawe, sa di mabilang na libu-libo ng Israel" (Bilang 10:33-36). Makikita din natin na ang Kaban ay pinanggagalingan ng pagpapala tulad ng mababasa sa 2 Sam 6:11. Kasama nila ito sa kanilang pakikidigma.

Ano ang nangyari sa kaban? Mababasa natin ang pagpapatuloy ng mga pangyayari sa 2 Mac 2:5-8. Itinago ni Jeremiah ang Kaban sa isang kuweba . May mga sumunod sa kanya ngunit hindi pa din nila nakita kung saan niya ito itinago. Nakasaad sa Banal na Kasulatan ang ganito: "Nagbalik ang ibang sumama sa kan­ya para lagyan ng tanda ang daan, ngu­nit di na nila natagpuan iyon. Nabalitaan ito ni Jeremias at sinumbatan sila nito at sinabi: 'Mananatiling sikreto ang pook na ito hangga’t di na­aawa ang Diyos sa watak-watak niyang bayan at tipunin sila. At muling ibubun­yag ng Panginoon ang mga bagay na ito at makikita kasama ng ulap ang kanyang Luwalhati, kung paano ito na­kita sa kapa­nahunan ni Moises at nang hilingin ni Solomon sa Diyos na punta­han at paka­banalin ang kanyang Bahay.'” Sinasabi na ang pangyayari na ito ay naganap noong 587 B.C.

"Ang Luma ay naibunyag sa Bago. Ang Bago ay nakatago sa Luma"-San Agustin

Pinaalala natin kanina na ang mga tao, bagay at pangyayari na nakasulat sa Lumang Tipan ay mga anino ng mga magaganap sa Bagong Tipan. Lalo nating mauunawaan ang Bagong Tipan sa pag-aaral ng mga pagkakahanay ng mga nilalaman nito sa Lumang Tipan. Sa ating mga pagbasa tuwing Linggo, at madalas sa mga Kapistahan ng Simbahan, kapansin-pansin ang kaugnayan ng Unang Pagbasa sa Lumang Tipan at sa babasahing Ebanghelyo. Gayundin naman, masasaksihan natin ang kahalagahan ni Inang Maria para sa atin at kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya sa ating pag-aaral ng kabuang mensahe ng Salita ng Diyos.

Sa libro ng Pahayag o Revelation, makikita natin na may sinasabi tungkol sa Kaban ng Tipan. Mababasa sa Rev 11:19 ang "Nabuksan ang templo ng Diyos sa kalangitan at nakita ang Kaban ng kanyang Tipan sa loob ng kanyang templo. At saka may kidlat, ugong at kulog may lindol din at umuulan ng mga batong yelo." Ang talatang ito ang huling bahagi ng ika-11 na kabanata. Kung itutuloy natin ang pagbasa, ang talata ay sinundan sa Rev 12:1 "May lumitaw na dakilang tanda sa langit: isang babaeng nadaramtan ng araw; nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan at korona naman sa kanyang ulo ang labindalawang bituin." Kung titignan natin ang kaugnayan ng mga magkadugtong na mga talata, maliliwanagan na ang mensahe nila ay iisa. Samakatuwid, ang pagbasa ng iisang mensahe ng Rev11:19-12:2, ay nagsasaad ng kung nasaan ang Kaban ng Tipan.

Matapos ng mga 6 na siglo mula ng maitago ni Jeremias ang Kaban, sinabi ni Juan na nakita muli ito. Ang Kaban ay ang Babaeng nadaramtan ng araw, ang ating Ina na si Maria! Nang isulat ni Juan ang Libro ng Pagbubunyag, hindi ito nahahati sa mga Kabanata at sa ganitong paraan ng pagbasa, madali nating makikita ang kaugnayan ng nasusulat sa Rev 11:19 sa sumusunod na verses sa 12:1: "Nabuksan ang templo ng Diyos sa kalangitan at nakita ang Kaban ng kanyang Tipan sa loob ng kanyang templo. At saka may kidlat, ugong at kulog may lindol din at umuulan ng mga batong yelo... May lumitaw na dakilang tanda sa langit: isang babaeng nadaramtan ng araw; nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan at korona naman sa kanyang ulo ang labindalawang bituin"

Inang Maria , ang Bagong Kaban ng Tipan!

Masasaksihan natin ang kaugnayan ni Maria sa Kaban ng Tipan sa pagbasa ng Ebanghelyo ni San Lucas. Mayroong mga salita na ginamit ang Ebanghelista na tunay na makakatawag pansin sa bawat Israelita na makakabasa ng sinulat niya. Ang mga ito ay magpapaalala ng tungkol sa Kaban. Halimbawa, isinulat ni San Lucas ang ganito: "Nang mga araw na iyo'y nagmamadaling naglakbay [arose and went] si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Juda" (Lucas 1:39). Sa Lumang Tipan, mababasa sa 2 Sam 6:2 ang: "Siya[David] at lahat ng kasama niya pa-Baala ng Juda ay lumakad [arose and went] para dalhin mula roon ang Kaban ng Diyos...". Mababasa din ang sinulat ni San Lucas sa Lucas 1:43: "Sino nga ba naman ako't naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon?". Magkatulad ding mga salita ang nabanggit ni David nang makita niya ang Kaban:"Natakot si David kay Yawe nang araw na iyon at sinabi: 'Paano makararating sa aking ang Kaban niYawe?'" (David feared the LORD that day and said, "How can the ark of the LORD come to me?") (2 sam 6:9). Kung mababasa na sumayaw (leapt for joy) si David sa harap ng kaban(2 Sam 6:14.16), sumikad naman sa tuwa (leapt for joy) sa sinapupunan ni Elizabeth si San Juan Bautista(Lucas 1:44). Kung nanatili sa bahay ni Obed-Edom ang Kaban at pinanggalingan ito ng pagpapala(2 sam 6:11), gayon din naman na si Inang Maria ay nanatili nang kasama ni Elizabeth ng Tatlong buwan(Lucas 1:56).

Sa mga talatang nabanggit, 'di maitatanggi na nais iparating ni San Lucas na si Maria ang Bagong Kaban ng Bagong Tipan. Kapansin-pansin na sa unang kabanata ng Lucas, nagbigay na ng maraming palatandaan si San Lucas upang matiyak na maging malinaw ang gagampanan ni Maria sa Bagong Tipan ng Diyos.

Naglaman ang Kaban ng tatlong bagay: ang Sampung utos, tinapay na manna, at ang tungkod ni Aaron na simbolo ng kaparian. Sa Bagong Tipan, na ating panahon ngayon, may pagkakahanay din na nangyari. Sa kanyang sinapupunanan, nanduon ang pinagagalingan ng Batas ng Grasya at Katotohanan, ang mismong Tinapay ng buhay , at tanging Punong-pari ng Bagong Tipan.mga pinagkuhanan:
catholic.com
scripturecatholic.com
Hail Holy Queen by Scott Hahn

Saturday, August 08, 2009

Importance of the Church's Social Doctrines

It is necessary to remind ourselves that we are in a war. Perhaps, the Old Testament has told lot of stories about battles to engrave in our mind of what has been happening from the beginning of man's struggle with sin.

Also, it is greatly beneficial for us to read what the saints and the Magisterium have written for they have mapped out for us tested spiritual battle plans that we can gradually incorporate in our daily lives.

To have the mind of Christ in dealing with social matters straightens our ways and strips us of unchristian social ways regardless of its cultural origin. At the same time, it also reinforces us in using systems that we Filipinos have been using and what can also be learned from other countries. Acknowledgement of every man's equal dignity, as always emphasized by our Catholic social doctrines, is a crucial factor that prevents us from believing of one race's superiority over the others, and it promotes the treasuring of what our identity is as Filipinos.

Man's need for Christ's message should always stir us to communicate to others what we have learned. I consider myself blessed to be able to find groups who have dedicated themselves in sharing and learning God's Word. First, it makes spreading the message and learning easier knowing that we participate to hear from each other. Secondly, it gives us hope knowing that we are not alone in pursuing our goals. It is because of these reasons that we should encourage ourselves, to participate in bible study groups and to join Catholic Internet eGroups. For the learnings we have acquired and our active sharing will inspire each other to delve deeper in social consciousness.

May the Lord bless you for sharing the Gospel to others!

Your brother in Christ,
eric

Monday, August 03, 2009

Testing to post youtube vid to blog>>The Church and Healing After Abortion Part 3

Lessons learned from Fr. Pavone: Grace does not come from us but we are used as an instrument of healing. We recognize that Christ is voiced through us, we can go towards evil and face it because we have the power of the Gospel.

G-Force

Hello groupmates! Wala itong spoiler kaya maaring mabasa kahit ng di pa nakapanood ng pelikula.

Naimbitahan na naman ako na manood ng pelikulang G-Force. Ang mga bida sa pelikula ay sina Darwin, Juarez, Blaster (mga guinea pig) at si Speckles na isang mole. Ang mga magkakaibigan ay sumailalim sa matinding pagsasanay upang maging magagaling na imbestigador. Ang naging misyon nila sa pelikula ay malaman ang maitim na balak ni Leonard Saber, ang may ari ng isang pabrika ng mga kagamitang pambahay. Maraming mga nakapaloob na mensahe ang matatagpuan sa pelikula tulad ng kahalagahan ng pagkakaisa sa paggawa ng misyon. Ang pagkilala na hindi tayo nag-iisa sa buhay at bahagi tayo ng iisang pamilya. Pinakita din ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sariling kakayahan at ang wastong paggamit nito.

Gamitin natin ang ating mga kakayahan upang makapaglingkod sa ating mga kapatid!

Eric

Farewell Cory Aquino

Hello groupmates!

Salamat brod Prinz sa sharing mo!

Let us pray for Mrs. Corazon Aquino's soul. She had sacrificed much for our country. She was a leader who constantly sought to help Filipinos even after her term as a president. May our current and future leaders look up to her Christian example.

When I was a kid, I already had a great admiration for her and Ninoy's contributions to our country What made them very special was her humble way of doing it. It has been told that she never dreamt of becoming a president. Surely, she had recognized that her humble 'yes' to run for presidency meant her submission to God's plan for the sake of our nation's liberation from dictatorship. As Mary's own Fiat iniatiated her participation in the Suffering Servant's role, so also did Mrs. Aquino's acceptance of her role, to challenge Marcos' dictatorial regime and to lead a newly re-democratized country, laid on her shoulder the responsibility that her husband had earlier assumed. It was the responsibility of being in the forefront of the Filipino's battle for freedom from tyrants and corrupt leaders. Probably she had asked herself if she could be as effective as her Ninoy. But things continued to unfold. Her simple 'yes' had paved the way for our Lady's action that culminated in the Edsa People Power, thus restoring the Philippines' democratic government.

What had been the driving force for our President to accomplish such amazing feat was not difficult to find out. In years, Cory had frequently been seen in prayer rallies. In these activities we have witnessed how deep her prayer life was and where she was able to draw her strength from.

Even after her presidency, she still involved herself in national matters by being a model for the ordinary citizens. She was active as a member of non-government organizations. She had lived a normal life and had never aspired to regain political powers again, yet it was deeply integrated with her Catholic Faith. She is known as a Marian, someone who has a great devotion to our Mother Mary. And, as I have heard from Radio Veritas, even in sickness, she continually asked people to pray for the Filipinos. When she died, it was said that it was on the Hour of Great Mercy at 3 o'clock.

May her memories continue to live on in our hearts. May she continue to inspire us to do the same for others and to live a life rooted in our Catholic Faith.

I pray to the Lord that the Eternal Light will shine upon you Mrs. Corazon Aquino!

Eric

Saturday, August 01, 2009

Maligayang Kaarawan Krunchy! And the tikoy chroniclesee


Tikoy sa bawat umaga. Maligayang kaarawan anak kong Krantsi! Sana ay humaba pa ang iyong buhay!